Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 7 ouderlingen, 1 evangelisatieouderling, 5 diakenen en 3 ouderling- kerkrentmeesters. De predikant fungeert als praeses van de kerkenraad. Het moderamen bestaat uit de praeses, de scriba scriba@hervormdlopik.nl, de assessor en een lid. Alle ambten zijn vertegenwoordigd.

Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de kerkenraad genomen besluiten.

Een van de diakenen is jeugddiaken en is belast met het jeugdwerk en is daardoor voorzitter van de jeugdraad. Onder de jeugdraad vallen naast de gebruikelijke jeugdverenigingen ook de Zondagschool. De ouderlingen hebben elk een wijk. Wel heeft een ouderling als neventaak het evangelisatiewerk. De predikant wordt in het pastoraal werk niet meer bijgestaan door een pastoraal medewerker.

terug